Informacje o Microsoft Office365

Uniwersytet Szczeciński zawarł umowę z firmą Microsoft na udostępnienie usługi Microsoft Office365. Na podstawie umowy, wszyscy studenci oraz pracownicy Uniwersytetu Szczecińskiego otrzymują bezpłatny dostęp do usługi Office365.

W ramach tej usługi, udostępnione są następujące narzędzia:

 • Skrzynka poczty e-mail (@usz.edu.pl – dla pracowników, @stud.usz.edu.pl)
  • Pojemność 50GB
  • Załącznik max 25MB
 • Office365 w wersji online (w przeglądarce internetowej) – Word, Excel, Power Point, One Note, Outlook z możliwością wspólnej pracy nad dokumentami
 • Narzędzia dodatkowe takie jak: Kalendarz, Kontakty, Zadania
 • OneDrive – dysk internetowy o pojemności 1 TB

Parametry techniczne Usługi Office 365

LP Nazwa Opis
1 Poczta e-mail
 • Pojemność skrzynki: 50 GB
 • Wielkość załącznika: 25 MB
 • Dostęp przez WWW, POP3, IMAP,
 • Autoresponder
 • Anty SPAM
2 Office Online Pakiet Office w przeglądarce internetowej:

 • Word
 • Excel
 • Outlook
 • Power Point
 • One Note
3 Dodatkowe aplikacje Kalendarz, Kontakty, Zadania, Aktualności, Witryny, Delve, Video, Sway
4 OneDrive Dysk internetowy o pojemności 1TB

Regulamin usługi

Postanowienia ogólne

§1

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usługi Office365  na Uniwersytecie Szczecińskim przez pracowników naukowych i studentów (w tzw. planie E1), uściśla  zakres obowiązków Uczelnianego Centrum Informatycznego Uniwersytetu Szczecińskiego oraz wyjaśnia wszelkie inne informacje porządkowe.

§2

Poniższe terminy, o ile nie zaznaczono inaczej, są używane w niniejszym Regulaminie w następującym znaczeniu:

 • Uczelnia  – Uniwersytet Szczeciński z siedzibą w Szczecinie przy Al. Papieża Jana Pawła II 22a,
 • Regulamin – Regulamin korzystania z usługi Office365 udostępnionej dla Uniwersytetu Szczecińskiego,
 • Usługodawca – Microsoft Ireland Operations („Microsoft”).
 • Użytkownik – pracownik naukowo dydaktyczny lub student Uniwersytetu Szczecińskiego, który zaakceptował postanowienia niniejszego regulaminu,
 • Office365 – dostępna na całym świecie usługa świadczona przez firmę Microsoft Ireland Operations („Microsoft”). Dla Uniwersytetu Szczecińskiego, usługa świadczona jest w planie E1 na podstawie umowy „Microsoft online Subscription”,
 • Konto Offce365 – konto w usłudze Office365,
 • Usługa Office365 dla pracowników naukowo-dydaktycznych – usługa Office365 w planie E1 z licencją na wykorzystywanie przez pracowników naukowo-Dydaktycznych Uniwersytetu Szczecińskiego,
 • Usługa Office365 dla studentów – usługa Office365 w planie E1 z licencją na wykorzystywanie przez studentów Uniwersytetu Szczecińskiego,
 • Hasło – ciąg znaków wybranych przez Użytkownika w celu zabezpieczenia dostępu do usługi Office365,
 • Skrzynka Pocztowa – funkcjonalność usługi Office365, realizująca usługę poczty elektronicznej,
 • Adres skrzynki e-mail – funkcjonalność dostępna w  ramach usługi Office365. Jest to jednoznaczne i unikalne oznaczenie skrzynki poczty elektronicznej i ma postać: imie.nazwisko@usz.edu.pl, bez polskich znaków diakrytycznych. W przypadku powtarzalności oznaczenia skrzynki pocztowej jest ono uzupełniane wyróżnikiem cyfrowym po frazie imie.nazwisko, przed @usz.edu.pl,
 • Zawartość skrzynki e-mail – oznacza wszystkie listy elektroniczne wraz z załącznikami, które w danym momencie znajdują się w Skrzynce Pocztowej,
 • Rejestrator – pracownik Uczelni odpowiedzialny za udostępnianie, modyfikowanie lub usuwanie Konta Office365. Wykaz Rejestratorów stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.

§3

 • W skład usługi Office365 wchodzą następujące usługi:
  • Poczta e-mail,
  • Pakiet Office w wersji online (dostępny w przeglądarce internetowej),
  • Usługa OneDrive – dysk online.
 • Przed rozpoczęciem z korzystania z  usługi Office365 należy uważnie przeczytać poniższy regulamin i zaakceptować jego treść.

§4

Nadzór i opiekę techniczną nad Usługą Office365 na Uniwersytecie Szczecińskim sprawuje Uczelniane Centrum Informatyczne Uniwersytetu Szczecińskiego.

§5

Uczelnia udostępnia w ramach Usługi Office365, usługi o parametrach technicznych opisanych w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.

§6

 • Dostęp do usługi Office365 jest chroniony hasłem. Hasło stanowi zabezpieczenie dostępu usługi oraz treści przechowywanych w usłudze Office 365. Ze względu na bezpieczeństwo systemu pocztowego oraz danych Użytkownika, hasło musi być tajne, znane wyłącznie użytkownikowi. W przypadku odtajnienia hasła należy niezwłocznie zmienić je na nowe.
 • Hasło nie może być zbyt proste lub oczywiste do odgadnięcia przez osoby trzecie. Musi spełniać warunki:
  • Zawierać co najmniej 8 znaków,
  • Zawierać co najmniej 1 dużą literę,
  • Zawierać co najmniej 1 małą literę,
  • Zawierać co najmniej 1 cyfrę lub znak specjalny.

Tryb udostępnienia Usługi Office365

§7

 • Usługa jest dostępna dla wszystkich pracowników naukowo-dydaktycznych Uniwersytetu Szczecińskiego,
 • Usługa uruchamiana jest w dniu rozpoczęcia pracy pracownika, na wniosek Działu Spraw Osobowych Uniwersytetu Szczecińskiego.

§8

Udostępnienie przez Uczelnię Usługi Office365 dla użytkownika oznacza jego zgodę na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie podanych informacji o sobie przez Uczelnię wyłącznie w celach technicznych i statystycznych.

§9

Użytkownikowi przysługuje prawo do dokonywania aktualizacji danych zgłoszonych w momencie założenia konta.

§10

Uczelnia zobowiązuje się, iż nie będzie udostępniać zebranych danych osobom trzecim. Wyjątki od tej zasady mogą być spowodowane wyłącznie nakazem organów państwowych.

Udostępnienie i użytkowanie Usługi Office365

§11

Udostępnienie usługi Office365 obejmuje założenie konta użytkownika w usłudze Office365 i przydzielenie odpowiedniej licencji zgodnej z umową.

§12

Użytkownicy Usługi Office365 otrzymują adresy skrzynek poczty elektronicznej w domenie usz.edu.pl – dla pracowników naukowo-dydaktycznych Uczelni oraz stud.usz.edu.pl dla studentów Uczelni.

§13

Z usługi Office365 można korzystać za pomocą:

  • przeglądarek wspierających HTML5, CSS3 i JavaScript pod adresem: http://portal.office.com,
  • za pomocą urządzeń mobilnych wyposażonych w przeglądarkę internetową pod adresem: http://portal.office.com,
  • programów do obsługi poczty elektronicznej (klientów poczty elektronicznej) – w zakresie obsługi poczty elektronicznej,
  • oprogramowania Microsoft Office 2010 oraz Microsoft Office 2013 – w zakresie pełnej integracji z Usługą Office365.

§14

Użytkownik ma prawo korzystać z Usługi Office365 w pełnym zakresie jej funkcjonalności pod warunkiem, że będzie to zgodne z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi oraz z udzieloną licencją przez Usługodawcę.

§15

Wykorzystując Usługę Office365, Użytkownik zobowiązuje się, że nie będzie działał w sposób naruszający prawa innych Użytkowników oraz nie będzie przenosił prawa do korzystania ze swojego konta na inne osoby.

§16

Użytkownik ponosi odpowiedzialność za treść i inne materiały przesyłane i przechowywane w Usłudze Office365

§17

 • Uczelnia zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań w celu zapewnienia dostępu do Usługi Office365 w sieci komputerowej Uczelni oraz zobowiązuje się do udzielenia wszelkiej możliwej pomocy w problemach związanych z obsługą Usługi Office365.
 • Uczelnia zastrzega sobie prawo do:
 • Awaryjnego zablokowania dostępu do Usługi Office365 bez uprzedniego powiadomienia Użytkownika o tym fakcie.
 • Zmiany zasad funkcjonowania usługi Office 365 na Uczelni oraz zmianę parametrów usługi w związku ze zmianami wprowadzanymi przez usługodawcę.
 • Usuwanie kont Usługi Office365 Użytkowników, którzy przestają być pracownikami Uczelni
 • Blokowanie kont Użytkowników Usługi Office365 będących pracownikami naukowo-dydaktycznymi na podstawie wniosku Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego, Administratora Bezpieczeństwa Informacji, Kierownika Działu Spraw Osobowych lub Kierownika Uczelnianego Centrum Informatycznego.
 • Blokowanie kont Użytkowników Usługi Office365 będących studentami na podstawie wniosku Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego, Administratora Bezpieczeństwa Informacji, Kierownika Działu Spraw Osobowych, Kierownika Działu Spraw Studenckich lub Kierownika Uczelnianego Centrum Informatycznego.
 • Blokowania kont użytkowników Usługi Office365 w przypadkach wykorzystania ich w sposób niezgodny z przeznaczeniem lub sprzeczny z misją i szeroko rozumianym interesem Uczelni. W szczególności może to dotyczyć:
  • Wykorzystania usługi Office365 do prywatnej działalności komercyjnej
  • Zachowań naruszających zasady wymienione w niniejszym Regulaminie4
  • Zachowań naruszających inne zasady i regulaminy użytkowania sieci komputerowych Uczelni
  • Naruszających ogólnie przyjęte zasady współistnienia użytkowników sieci Internet.

§17

Uczelnia nie ponosi odpowiedzialności za:

 • Skutki wejścia przez osoby trzecie w posiadanie hasła umożliwiającego korzystanie z Usługi Office365
 • Utratę danych spowodowaną awarią sprzętu Użytkownika, oraz innymi niezależnymi okolicznościami
 • Przerwy w funkcjonowaniu Usługi Office365 zaistniałych z przyczyn technicznych spowodowanych w szczególności konserwacją lub wymianą sprzętu oraz innych przyczyn niezależnych od Uczelni
 • Sposób wykorzystywania Usługi Office 365 przez Użytkownika oraz szkody jakie poniósł na skutek nieprawidłowego zapisu lub nieprawidłowego zapisu wiadomości.
 • Szkody wynikłe z użytkowania Usługi Office365
 • Treści przesyłane, przechowywane i udostępniane w Usłudze Office365

Postanowienia końcowe

b

Uczelnia zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu.

 • EZD

  Pomoc w obsłudze systemu EZD
  Pokaż
 • Zakup Sprzętu IT

  Procedura zakup sprzętu na US
  Pokaż
 • Instrukcja e-proDziekan

  Logowanie, zmiana hasła w e-proDziekan
  Pokaż
 • Instrukcja MS Teams

  Organizacja spotkań i zajęć
  Pokaż
 • Zgłoś problem

  Potrzebujesz pomocy? Napisz zgłoszenie
  Intranet
 • Poczta

  Przejdź do stron poczty
  Sprawdź pocztę
 • VPN

  Informacje o VPN, procedura uzyskania dostępu, wniosek, zmiana hasła
  Pokaż
 • TeamViewer

  Narzędzie przeznaczone do zdalnego kontrolowania systemu poprzez Internet.
  pobierz