Informacje podstawowe

Uczelniane Centrum Informatyczne udostępnia dla pracowników Uniwersytetu Szczecińskiego szkolenia na platformie edX w programie Campus Essesials. Jest to platforma w języku angielskim z kursami od czołowych uniwersytetów i instytucji szkoleniowych (firm) na świecie.

Jak skorzystać?

 1. Przeczytaj instrukcję: Broszura edX (pdf)
 2. Czekaj na potwierdzenie (najczęściej około 1-2 dni roboczych). W razie problemów dzwoń/pisz.
 3. Zawsze posługuj się swoim służbowym emailem (usz.edu.pl).
 4. Przejrzyj dostępne kursy, zapisz się i ucz.
 5. Aby otrzymać certyfikat musisz zweryfikować swoją tożsamość – proces przebiega prosto i polega na weryfikacji zdjęcia z dokumentem.

Administratorem portalu edX US jest Konrad Mielko (https://uci.usz.edu.pl/kontakt/#sekcja-uczelnianych-systemow-informatycznych).

Regulamin – Zasady Udostępniania Danych

Dane dotyczące zapisów, ukończenia i wyników, które mogą być udostępniane Uniwersytetowi Szczecińskiemu (lub osobie przez niego wyznaczonej) w odniesieniu do tych kursów i programów, ograniczają się do następujących kwestii: 

 • Mój adres e-mail dla mojego konta edX i data utworzenia konta edX.
 • Mój identyfikator edX, a jeśli loguję się za pomocą jednokrotnego logowania, mój identyfikator użytkownika SSO Uniwersytetu Szczecińskiego.
 • Moja nazwa użytkownika edX.
 • Mój kraj lub region zamieszkania.
 • Na jakie kursy i/lub programy się zapisałam/em lub z których się wypisałam/em, na jaką ścieżkę nauki się zapisałam/em oraz datę zapisu na każdy kurs lub program.
 • Informacje o każdym kursie lub programie, na który się zapisałam/em, w tym czas jego trwania i wymagany poziom wysiłku.
 • Czy ukończyłam/em określone części każdego kursu lub programu (na przykład, czy obejrzałam/em dany film, czy próbowałam/em lub wykonałam/em zadanie domowe).
 • Mój ogólny procent ukończenia każdego kursu lub programu okresowo, w tym całkowity czas spędzony na każdym kursie lub programie, data ostatniego logowania do każdego kursu lub programu oraz ilość wykorzystanego przeze mnie kursu lub programu.
 • Moje wyniki w każdym kursie lub programie, w tym na przykład mój wynik z każdego zadania i bieżąca średnia poprawnych odpowiedzi z wszystkich prób odpowiedzi.
 • Moja ocena końcowa z każdego kursu lub programu oraz data ukończenia każdego kursu lub programu.
 • Czy otrzymałem certyfikat z każdego kursu lub programu.

Moja zgoda dotyczy wyłącznie danych z kursów lub programów sponsorowanych przez Uniwersytet Szczeciński, a nie danych z kursów lub programów edX, w których biorę udział samodzielnie. Rozumiem, że mogę wycofać swoją zgodę wyłącznie poprzez całkowite wypisanie się z wszelkich kursów lub programów sponsorowanych przez Uniwersytet Szczeciński.

Uwaga

 • Jeśli odmówisz wyrażenia zgody, fakt ten może zostać udostępniony Uniwersytetowi Szczecińskiemu.
 • Wszelkie wersje niniejszych Zasad Udostępniania Danych w języku innym niż angielski są udostępniane dla wygody, a użytkownik rozumie i zgadza się, że w przypadku jakichkolwiek sprzeczności, angielska wersja językowa będzie rozstrzygająca.

Wersja oryginalna (angielska)

 

Data Sharing Policy

Enrollment, completion, and performance data that may be shared with the University of Szczecin (or its designee) for these courses and programs are limited to the following:

 • My email address for my edX account, and the date when I created my edX account
 • My edX ID, and if I log in via single sign-on, my University of Szczecin SSO user-ID
 • My edX username
 • My country or region of residence
 • What courses and/or programs I’ve enrolled in or unenrolled from, what track I enrolled in (audit or verified) and the date when I enrolled in each course or program
 • Information about each course or program I’ve enrolled in, including its duration and level of effort required
 • Whether I completed specific parts of each course or program (for example, whether I watched a given video or attempted or completed a given homework assignment)
 • My overall percentage completion of each course or program on a periodic basis, including the total time spent in each course or program, the date when I last logged in to each course or program and how much of the course or program content I have consumed
 • My performance in each course or program, including, for example, my score on each assignment and current average of correct answers out of total attempted answers
 • My final grade in each course or program, and the date when I completed each course or program
 • Whether I received a certificate in each course or program
 • My permission applies only to data from courses or programs that are sponsored by University of Szczecin, and not to data from any edX courses or programs that I take on my own. I understand that I may withdraw my permission only by fully unenrolling from any courses or programs that are sponsored by the University of Szczecin.

Please note

 • If you decline to consent, that fact may be shared with University of Szczecin.
 • Any version of this Data Sharing Policy in a language other than English is provided for convenience and you understand and agree that the English language version will control if there is any conflict.
 • EZD

  Pomoc w obsłudze systemu EZD
  Pokaż
 • Zakup Sprzętu IT

  Procedura zakup sprzętu na US
  Pokaż
 • Instrukcja e-proDziekan

  Logowanie, zmiana hasła w e-proDziekan
  Pokaż
 • Instrukcja MS Teams

  Organizacja spotkań i zajęć
  Pokaż
 • Zgłoś problem

  Potrzebujesz pomocy? Napisz zgłoszenie
  Intranet
 • Poczta

  Przejdź do stron poczty
  Sprawdź pocztę
 • VPN

  Informacje o VPN, procedura uzyskania dostępu, wniosek, zmiana hasła
  Pokaż
 • TeamViewer

  Narzędzie przeznaczone do zdalnego kontrolowania systemu poprzez Internet.
  pobierz