Uczelniane Centrum Informatyczne (zwana dalej UCI) jest jednostką ogólnouczelnianą realizującą zadania w zakresie informatyzacji Uniwersytetu Szczecińskiego. W skład UCI wchodzą sekcje:

 • Sekcja Wsparcia Użytkowników
 • Sekcja Uczelnianych Systemów Informatycznych
 • Sekcja Infrastruktury

Zadania realizowane przez Sekcję Wsparcia Użytkowników:

 1. Zapewnienie wsparcia technicznego dla pracowników Uniwersytetu Szczecińskiego
  w zakresie usług informatycznych nadzorowanych przez UCI.
 2. Serwis sprzętu komputerowego i urządzeń peryferyjnych.
 3. Inicjowanie szkoleń informatycznych, udział w konferencjach, seminariach IT.
 4. Serwis oprogramowania komputerowego na stanowiskach pracowniczych.
 5. Weryfikacja i opiniowanie problemów związanych ze sprzętem komputerowym, koordynacja napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych.
 6. Koordynacja działań w zakresie komputeryzacji Uniwersytetu Szczecińskiego.
 7. Udział w przygotowywaniu wniosków do ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego w sprawie finansowania sieci komputerowej i innych zadań związanych z komputeryzacją i informatyzacją.
 8. Współpraca z właściwym działem Uniwersytetu Szczecińskiego przy składaniu wniosków o dofinansowanie ze środków zewnętrznych w zakresie projektów dotyczących informatyzacji uczelni.
 9. Wnioskowanie o podpisywanie umów ramowych, zakupu i prowadzenie centralnej ewidencji oprogramowania i licencji na aplikacje, programy biurowe, systemy operacyjne, programy naukowe i edukacyjne.
 10. Opiniowanie, przedstawianie wniosków i przygotowanie projektów planów dotyczących inwestycji informatycznych.
 11. Nadzór nad zakupami sprzętu komputerowego na Uniwersytecie Szczecińskim.
 12. Zarządzanie systemem zgłoszeń.
 13. Obsługa użytkowników w zakresie poczty e-mail.

Zadania realizowane przez Sekcję Uczelnianych Systemów Informatycznych:

 1. Nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem systemów informatycznych Uniwersytetu Szczecińskiego: ZSI, Prodziekan, e-Dziekanat, ELS, ELD, e-learning.
 2. Koordynowanie działań związanych z informatyzacją uczelni (integracja systemów, wdrażanie nowych rozwiązań).
 3. Konsultacje w zakresie potrzeb informatycznych.
 4. Nadzór techniczny nad funkcjonowaniem systemów informatycznych.
 5. Planowanie zapotrzebowania w zakresie systemów informatycznych.

Zadania realizowane przez Sekcję Infrastruktury:

 1. Nadzór i zarządzanie uczelnianą siecią komputerową.
 2. Nadzór nad sieciami lokalnymi w jednostkach organizacyjnych Uczelni.
 3. Zarządzanie strukturą adresową i domenami internetowymi w sieci USK (Uczelniana Sieć Komputerowa).
 4. Podłączanie komputerów do sieci USK.
 5. Nadzór nad zakupami związanymi z USK.
 6. Planowanie remontów USK.
 7. Nadzór, administrowanie serwerami obsługiwanymi przez UCI.
 8. Współpraca z ACI (Akademickie Centrum Informatyczne ) w ramach Akademickiej Miejskiej Sieci Komputerowej (AMSK).
 9. Udział w pracach ACI związanych z eksploatacją i rozwojem sieci AMSK.
 10. Udział w pracach Rady Użytkowników AMSK.
 11. Planowanie rozwoju Uczelnianej Sieci Komputerowej (zwanej USK).
 12. Nadzór nad funkcjonowaniem systemu łączności telefonicznej (teleinformatycznej) US.
 13. Realizacja zadań z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego.
 14. Planowanie, koordynacja wdrożeń innowacji technologicznych z zakresu bezpieczeństwa IT infrastruktury sieciowej i serwerowej.
 • Zgłoś problem

  Potrzebujesz pomocy? Napisz zgłoszenie
  Intranet
 • Poczta

  Przejdź do stron poczty
  Sprawdź pocztę
 • VPN

  Informacje o VPN, procedura uzyskania dostępu, wniosek, zmiana hasła
  Pokaż
 • TeamViewer

  Narzędzie przeznaczone do zdalnego kontrolowania systemu poprzez Internet.
  pobierz