Uczelniane Centrum Informatyczne (O- UCI)

Uczelniane Centrum Informatyczne (zwane dalej UCI) jest jednostką ogólnouczelnianą świadczącą obsługę informatyczną w Uniwersytecie Szczecińskim w celu zapewnienia sprawnego realizowania zadań jednostek organizacyjnych Uczelni przy wykorzystaniu narzędzi informatycznych. W skład UCI wchodzą sekcje:

 1. Sekcja Wsparcia Użytkowników,
 2. Sekcja Uczelnianych Systemów Informatycznych,
 3. Sekcja Infrastruktury.
 4. Sekcja Rozwoju Narzędzi i Kompetencji Cyfrowych

Zadania realizowane przez Sekcję Wsparcia Użytkowników:

 1. Zapewnienie wsparcia technicznego pracownikom Uczelni w zakresie usług informatycznych nadzorowanych przez UCI.
 2. Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny sprzętu komputerowego i urządzeń peryferyjnych.
 3. Wsparcie w zakresie prawidłowego wykorzystywania oprogramowania komputerowego na stanowiskach pracy.
 4. Weryfikacja i opiniowanie problemów związanych ze sprzętem komputerowym, wyceny opłacalności napraw
 5. Przygotowywanie wniosków i specyfikacji technicznych w zakresie finansowania zakupów związanych z informatyzacją Uczelni.
 6. Zarządzanie systemem zgłoszeń.
 7. Serwis oprogramowania komputerowego na stanowiskach pracowniczych.
 8. Koordynowanie działań dotyczących komputeryzacji i informatyzacji Uczelni w zakresie działania Sekcji.
 9. Udział w przygotowywaniu wniosków do ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego w sprawie finansowania sieci komputerowej i innych zadań związanych z komputeryzacją i informatyzacją Uczelni.
 10. Współpraca z właściwym działem Uczelni przy składaniu wniosków o dofinansowanie ze środków zewnętrznych, w zakresie projektów dotyczących informatyzacji Uczelni.
 11. Wnioskowanie o podpisywanie umów ramowych, zakupu i prowadzenie centralnej ewidencji oprogramowania i licencji na aplikacje, programy biurowe, systemy operacyjne, programy naukowe i edukacyjne.
 12. Nadzór nad zakupami związanymi z Uczelnianą Siecią Komputerową (dalej jako USK).
 13. Opiniowanie, przedstawianie wniosków i przygotowywanie projektowanych zamierzeń dotyczących inwestycji informatycznych w formie rocznego planu zakupu oraz przygotowywanie informacji na potrzeby Planu informatyzacji Uniwersytetu Szczecińskiego.

Zadania realizowane przez Sekcję Uczelnianych Systemów Informatycznych:

 1. Nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem systemów informatycznych Uczelni.
 2. Obsługa techniczna importu masowego danych pracowników, studentów i doktorantów oraz prac dyplomowych do systemu POL-on.
 3. Koordynowanie działań związanych z informatyzacją Uczelni (integracja systemów, wdrażanie nowych rozwiązań).
 4. Konsultacje w zakresie potrzeb informatycznych, niezbędnych dla efektywnej realizacji zadań przez poszczególne samodzielne stanowiska pracy, komórki i jednostki organizacyjne Uczelni oraz Uczelnię jako organizację.
 5. Planowanie zapotrzebowania w zakresie systemów informatycznych.
 6. Obsługa techniczna programów wewnętrznych usprawniających funkcjonowanie Uczelni.
 7. Opracowywanie bieżących instrukcji wspierających pracę użytkowników w zakresie systemów uczelnianych.
 8. Opiniowanie, przedstawianie wniosków i przygotowywanie projektowanych zamierzeń dotyczących inwestycji informatycznych w formie rocznego planu zakupu oraz przygotowywanie informacji na potrzeby Planu informatyzacji Uniwersytetu Szczecińskiego w zakresie działania Sekcji.

Zadania realizowane przez Sekcję Infrastruktury:

 1. Utrzymanie kluczowych elementów infrastruktury informatycznej uczelni (takie jak: serwery, macierze dyskowe, routery, przełączniki, firewalle etc.)
 2. Nadzór, zrządzanie i administrowanie serwerami obsługiwanymi przez UCI.
 3. Zarządzanie i administracja aktywnymi urządzeniami sieciowymi (przełączniki, routery, firewalle, kontrolery sieci bezprzewodowej).
 4. Nadzór i zarządzanie Uczelnianą Siecią Komputerową (USK).
 5. Nadzór nad sieciami lokalnymi w jednostkach organizacyjnych Uczelni.
 6. Zarządzanie strukturą adresową i domenami internetowymi Uczelni.
 7. Podłączanie urządzeń infrastrukturalnych do sieci USK.
 8. Nadzór nad funkcjonowaniem systemu łączności telefonicznej (teleinformatycznej) Uczelni.
 9. Planowanie rozwoju oraz modernizacja Uczelnianej Sieci Komputerowej.
 10. Udział w pracach Rady Użytkowników Akademickiej Miejskiej Sieci Komputerowej (AMSK). Współpraca z ACI (Akademickie Centrum Informatyczne) w pracach związanych z eksploatacją oraz rozwojem sieci AMSK.
 11. Realizacja zadań z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego.
 12. Planowanie, koordynacja wdrożeń innowacji technologicznych związanych z bezpieczeństwem IT oraz rozwiązań w zakresie infrastruktury sieciowej i serwerowej.
 13. Zarządzanie i administracja usługami poczty elektronicznej.

Zadania realizowane przez Sekcję Rozwoju Narzędzi i Kompetencji Cyfrowych:

 1. Wsparcie pracowników w rozwoju i zarządzaniu dostępnymi narzędziami chmurowymi (w tym Microsoft 365, Google).
 2. Zwiększanie dostępności i poprawa jakości technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) oraz konsultacje w zakresie potrzeb szkoleń IT i rozwoju narzędzi ICT na Uczelni.
 3. Organizacja szkoleń IT dla pracowników, studentów i doktorantów we współpracy z komórką organizacyjną właściwą ds. szkoleń, w tym organizacja szkoleń z zakresu zadań UCI.
 4. Przygotowanie działań i inicjatyw oraz koordynowanie i zapewnienie wsparcia w procesie rozwoju pracowników i zwiększaniu ich kompetencji cyfrowych (kształcenie, nauka, administracja).
 5. Podnoszenie umiejętności i wspieranie kadry dydaktycznej w transformacji cyfrowej oraz wykorzystywaniu technologii i narzędzi e-leamingowych w kształceniu i edukacji online.
 6. Wymiana doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie wykorzystania platform edukacyjnych do edukacji on-line w instytucjach publicznych krajowych i zagranicznych.
 7. Zarządzanie i rozwój platformy e-leamingowej Uczelni (w tym Moodle).
 8. Opracowywanie i wdrażanie nowych rozwiązań informatycznych usprawniających procesy administracyjne i dydaktyczne.
 9. Realizacja procesu komercjalizacji możliwości szkoleniowych Uczelni w zakresie kompetencji cyfrowych.
 10. Współpraca z Działem Kadr w zakresie zarządzania wiedzą i rozwojem pracowników (Learn & Development).
 11. Poszukiwanie, inicjowanie współpracy oraz współpraca z podmiotami i organizacjami międzynarodowymi w celu rozwoju oferty dydaktycznej i zwiększenia kompetencji cyfrowej członków społeczności akademickiej.
 12. Inicjowanie i prowadzenie współpracy z instytucjami użyteczności publicznej oraz otoczeniem społeczno-gospodarczym w obszarze kompetencji cyfrowych.
 13. Koordynowanie procesu realizacji praktyk zawodowych w UCI.
 14. Współpraca z samodzielnymi stanowiskami pracy, komórkami i jednostkami organizacyjnymi Uczelni przy składaniu wniosków o dofinansowanie ze środków zewnętrznych, w zakresie projektów dotyczących szkolenia członków społeczności akademickiej oraz wdrażania systemów wspierających kształcenie, w tym opiniowanie, przedstawianie wniosków i przygotowywanie projektów planów dotyczących rozwoju narzędzi edukacyjnych i komunikacyjnych,
 15. Inicjowanie i organizowanie szkoleń informatycznych na potrzeby własne, udział w konferencjach, seminariach IT.
 16. Planowanie i koordynowanie wdrożeń innowacji technologiczno-informacyjno- komunikacyjnych oraz rozwój narzędzi komunikacji wewnętrznej Uczelni.
 17. Współpraca z Akademickim Biurem Karier, samorządem studenckim oraz doktorantów w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych studentów i doktorantów.
 18. Zarządzanie i rozwój systemów wideokonferencyjnych (w tym MS Teams, ZOOM, Google Workspace).
 19. Prowadzenie mediów społecznościowych w zakresie odnoszącym się do zadań UCI.
 20. Administrowanie rejestrami i ewidencjami oraz zbiorami informacji, w tym BIP, niezbędnymi dla funkcjonowania Uczelni.
 21. Wprowadzanie na zlecenie innych samodzielnych stanowisk pracy, komórek i jednostek organizacyjnych Uczelni treści oraz dbałość o elementy graficzne na stronach internetowych.
 22. nadawanie pracownikom za zgodą rektora uprawnień do elektronicznej skrzynki podawczej e-PUAP.
 23. Opiniowanie, przedstawianie wniosków i przygotowywanie projektowanych zamierzeń dotyczących informatyzacji Uczelni w formie rocznego planu zakupu oraz przygotowywanie informacji na potrzeby Planu informatyzacji Uniwersytetu Szczecińskiego w zakresie działania Sekcji.
 • EZD

  Pomoc w obsłudze systemu EZD
  Pokaż
 • Zakup Sprzętu IT

  Procedura zakup sprzętu na US
  Pokaż
 • Instrukcja e-proDziekan

  Logowanie, zmiana hasła w e-proDziekan
  Pokaż
 • Instrukcja MS Teams

  Organizacja spotkań i zajęć
  Pokaż
 • Zgłoś problem

  Potrzebujesz pomocy? Napisz zgłoszenie
  Intranet
 • Poczta

  Przejdź do stron poczty
  Sprawdź pocztę
 • VPN

  Informacje o VPN, procedura uzyskania dostępu, wniosek, zmiana hasła
  Pokaż
 • TeamViewer

  Narzędzie przeznaczone do zdalnego kontrolowania systemu poprzez Internet.
  pobierz